Våra tilläggsförslag bifölls i Hälso- och sjukvårdsnämnden | Sverigedemokraterna i Örebro län

Våra tilläggsförslag bifölls i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Våra tilläggsförslag bifölls i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Det har tidigare funnits en prestige i att inte bifalla några förslag från Sverigedemokraterna, men denna inställning har nu förändrats till det bättre.

Sedan 28 september 2020 har det saknats jourlinje för ortoped/kirurgi mellan kl. 21:00-07:00.

Under onsdagen den 17 mars 2021 hanterades ärendet om underlag för uppföljning av Lindesbergs lasaretts förändrade jourlinjer i Hälso- och sjukvårdsnämnden. En översyn av länets jourlinjer har genomförts och lett till förändringar på länets sjukhus. Översynen visade på att Lindesbergs jour för ortoped och kirurg hade få patienter nattetid och därför bedömdes att förändring av den jourlinjen kunde göras.

Däremot gjordes bedömningen att jourlinjen för medicin var viktig att ha kvar då det främst är patienter i behov av den kompetensen som kommer till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett nattetid. Den 28 september 2020 genomfördes förändring av jourlinjerna för Lindesbergs lasarett. Förändringen innebär att det därefter inte funnits en primär jourlinje för ortoped/kirurgi nattetid mellan kl. 21:00- 07:00.

Aktuell uppföljning gäller de första sex månaderna utan jourlinje för kirurg- och ortopedpatienter. Syftet med förändringen av jourlinjen var att hushålla med resurser i form av kompetens och ekonomi. Detta genom att minska kostnader för nattlig jourtid med låg beläggning till förmån för mer resurser till arbetstid dagtid.

Ett mål som sattes upp inför förändringen var att 70 procent av patienterna skulle komma till rätt vårdinstans från början. De uppföljningar som gjorts hittills visar att målet har uppnåtts och inflödet under den för jourförändringen aktuella tidsrymden minskat.

Sverigedemokraterna har aktivt engagerat sig i denna fråga sedan protester uppmärksammades hos boende och företagare i Lindesberg. Den 16 mars publicerade vi en artikel i Lindenytt där vi lyfte fram att det ingår i politikens roll att faktiskt lyssna in och ta till sig av kritik.

Detta då vi tidigare stod bakom beslutet att stänga primärjouren i syfte att spara pengar och effektivisera våra befintliga resurser. Vi står idag bakom ett återöppnande av primärjouren då den ekonomiska vinningen inte är tillräckligt försvarbart i förhållande till den försämrade tillgången för norra länsdelens invånare.

Som komplement till underlaget som fanns med yrkade vi på att även lägga till redovisning för:

– Antal resor och kostnaderna för dessa transporter från norra länsdelen till Karlskoga lasarett och USÖ gällande ambulans, sjukresor, taxi och resor med egen bil.

– Antal operationer och kostnaderna för dessa operationer som sker nattetid på Lindesbergs lasarett.

– Antal patienter som söker sig till sjukhus utanför länet från den norra länsdelen och kostnaderna för dessa besök och resor.

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) yrkade bifall till våra tilläggsförslag som nu kommer att ingå i den kompletta halvårsredovisningen.

Vi står fortfarande för ett återöppnande av jourlinjerna men anser det samtidigt viktigt att all information redogörs så detta kan ligga till grund för framtida beslut i samma eller liknande frågor.