Vår Politik | Sverigedemokraterna i Örebro län

Vår Politik

Nationellt sett har den snabba befolkningsökningen satt stor press på samhället och välfärdsorganisationen, på väldigt många områden. Systemen är inte byggda för tio miljoner invånare och utbyggnaden av offentlig sektor har inte hunnit med i den takt som befolkningsökningen ställer krav på. Sverigedemokraterna ser med oro på samhällsutvecklingen under de senaste decennierna. Det kommer att krävas stora prioriteringar, mycket kapital och arbete över lång tid för att komma tillrätta med de problem som skapats. Detta gäller även inom regionens största åtagande – vården. Det är idag svårt att klara kompetensförsörjningen och därmed också vårdgarantin för länsinvånarna. Stora investeringar kommer att krävas framöver då alltfler inrättningar blir för trångbodda. Trots det förespråkar vi en utbyggnad, men i realativitet till vad regionens ekonomiska situation medger.

Vi prioriterar vården i första hand, vi vill komma till rätta med vårdköerna, tillgängligheten och en förbättrad arbetsmiljö för regionens medarbetare. Vi avsätter medel till förstärkningar inom barnhälsovården, vård för kvinnor, utökad säkerhet för regionens medarbetare, kompetensförsörjning, ökad relevans för erfarenhet och på lokalt chefskap. För att kunna lägga resurser där de behövs mest, sparar vi in på flygplatsen, den politiska organisationen och på kulturen. Sverigedemokraterna vill se en vård där regionens medarbetare får den uppskattning de förtjänar, i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. En vård där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum.

Det tillhör regionens främsta uppgifter, att bedriva sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov. Vården skall vara solidariskt finansierad via skattsedeln, vara rättvist fördelad, vara lätt tillgänglig, samt ges med ett likvärdigt bemötande till alla efter behov. Vården skall sträva efter att motsvara medborgarnas förväntningar. Med bibehållen god kvalitet och hög patientsäkerhet ska vården ges på ett kostnadseffektivt sätt, oavsett om vården utförs i offentlig eller privat regi. En god sjukvård är en förutsättning för länets framtida utveckling. Sverigedemokraterna prioriterar sjukvården och pensionsåtagandena, därefter kollektivtrafiken, forskning och utbildning inom regionens verksamhetsområden, därnäst kulturarvet, samt regionala utvecklingsfrågor och folkhögskolor.

Arvoden och partistöd

I tider då regionens ekonomi är i ett besvärligt läge behöver samtliga verksamheter bidra till besparingar. Det gäller även den politiska verksamheten. Idag uppgår det totala parti- och mandatstödet till cirka 10 mnkr per år. Vi anser att detta belopp kan halveras utan att demokratin försämras.

Vi tror inte att minskade politikerarvoden kommer att innebära svårigheter för partierna att rekrytera politiker till framtida uppdrag. Inte heller tror vi att minskade arvoden kommer att leda till ett sämre politiskt arbete eller engagemang från de förtroendevalda. Vi har tittat på Vänsterpartiets förslag i samband med antagandet av arvodesreglemente och tycker att det är ett balanserat och genomförbart förslag.

Digitalisering/e-hälsa

Medborgarnas ökade möjligheter att använda digitala kommunikationsvägar innebär att kraven och förväntningarna på offentlig verksamhet att tillhandahålla digitala lösningar dygnet runt ökar. Inom i många områden finns redan idag möjligheter att erbjuda digitala lösningar. Ofta är det lagar och ekonomiska resurser som begränsar vad som är möjligt att digitalisera. De hinder GDPR medför kommer att ytterligare försvåra digitaliseringen och måste övervinnas innan digitaliseringen kommer att ta fart på allvar.

De digitala lösningarna som skapas nu eller planeras inom en snar framtid ställer ofta krav på så snabba internetanslutningar som 100 Mbit/s. Få tillämpningar skapas för äldre överföringsteknik med lägre hastighet. Därför är det oroande att endast 25% av hushållen på landsbygden i länet har tillgång till internetuppkoppling med snabb överföringshastighet. Ett stärkt samarbete med länets kommuner för att förbättra utbyggnadstakten i de områden där täckningsgraden är låg krävs. Annars riskerar en stor del av länets medborgare att hamna i ett digitalt utanförskap.

EU-medborgares vård

Vård av EU-medborgare ska bekostas av hemlandet eller via privata försäkringar i enlighet med EU:s regler. Det är inte rimligt att Region Örebro län övertar det ekonomiska ansvaret för andra EU-länders medborgare. EU-medborgare har rätt till nödvändig vård. Med nödvändig vård menas inte bara omedelbar vård utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar provtagning, medicinsk kontroll, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning. Även eventuell vård av nyfödda barn ingår inom en viss tid,  om förlossningen har skett här.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till hemlandet betraktas den inte som nödvändig. Rätt till nödvändig vård finns inte om syftet med resan är att söka vård. Behandlande läkare avgör vad som ska anses vara nödvändig vård. Rättspsykiatrisk vård ersätts ej som nödvändig vård. Patienten betalar vanlig patientavgift genom att visa upp sitt Europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort. Den som saknar europeiskt sjukvårdskort eller annat sjukförsäkringsintyg ska betala hela vårdkostnaden på plats och får sedan söka ersättning i sitt hemland enligt gällande regler. Genom att följa dessa regler sparar vi uppskattningsvis tre miljoner kronor per år.

HBTQ-certifiering

I regionens verksamhet ska alla bemötas med respekt och ingen ska bli diskriminerad. Region Örebro län undertecknade CEMR deklarationen i februari år 2009.  Detta innebär att Region Örebro län klargort sin medvetenhet om att diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning är förbjudet.

Sverigedemokraterna anser att syftet med HBTQ-perspektiv och HBTQ-certifieringar uppfylls genom undertecknandet av CEMR-deklarationen som vi också står bakom och vi är förvissade om att vår personal kan behandla våra patienter med hänsyn utifrån denna artikel. Därmed anser vi att HBTQ-certifieringarna av våra verksamheter är överflödiga och vi bedömer att de tar tid från de huvudsakliga arbetsuppgifter vår personal egentligen ska ägna sig åt. Därav vill vi ta bort alla krav på HBTQ-certifiering av våra verksamheter, samt även utreda och redovisa kostnaderna för certifieringarna under de senaste fem åren.

Lokalproducerade livsmedel

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att alla måltider som serveras i regionens regi skall följa svenska miljö- och djurskyddslagar, vara antibiotikafria och i största möjligaste mån också lokalproducerade. Att gynna våra lokala leverantörer av kött, ägg, mjölk, grönsaker och övriga produkter som används inom regionens verksamheter borde vara en självklarhet. Av de produkter som inte produceras i vår region, ska bara svenska köttprodukter köpas in. Då följer vi svenska miljö- och djurskyddsregler, håller nere antibiotikaanvändandet och dessutom gynnas både länets och svenska företag och självförsörjningsgraden höjs. Antibiotikaresistens är enligt WHO vår tids största hot. Hela vården är uppbyggd runt antibiotikan. Blir den obrukbar står vi inför stora problem världen över där många kommer att dö av sjukdomar som vi i de flesta fall överlever idag. Antibiotika är även en förutsättning bland annat när man genomför transplantationer, proteskirurgi, vid prematur vård och intensivvård.

Om man tittar globalt har Kina och Öststatsländerna mest resistenta bakterier. De har överanvänt antibiotika och har i stort sett haft fri tillgång till dem som önskat. Produktionen av läkemedel finns i Sydostasien där arbetskraften och naturresurserna är billiga. De har även få miljörestriktioner och har därmed den största marknaden. Pengarna styr. Det används även enorma mängder antibiotika inom djurindustrin, även här är Kina värst med ca 105 000 ton mot Sveriges 10 ton per år. Om vi bara inhandlar svenska köttprodukter, som innehåller tämligen lite eller ingen antibiotika hjälper vi till att ytterligare hålla nere resistensutvecklingen.

Vården tar ett stort ansvar genom att vara restriktiva med utskrivning av antibiotika och med det preventiva arbetet med vårdhygienen. Genom att minska smittspridning och infektioner minskar man även behovet av antibiotika. Detsamma gäller barnvaccinationsprogrammet samt influensa- och pneumokockvaccinationen av äldre som minskar infektionstrycket. Vi måste ha uppsikt på riskpatienter, exempelvis de patienter som vårdats utomlands behöver isoleras och screenas. Även flyktingar och migranter i behov av slutenvård i nära anslutning till ankomst bör man ha observans på för att upptäcka resistenta bakterier på ett så tidigt stadium som möjligt. Vi skall ha en regelbunden undersökning av känsliga verksamheter och målet för att hygienreglerna inom sjukvården följs skall vara 100%.

Att självförsörjningsgraden nationellt på framförallt kött och mjölk ligger på omkring 50 % och sjunker snabbare än någonsin är ytterst alarmerande ur många perspektiv: miljömässiga, ekonomiska, djurskydds- och inte minst ur krisberedskapsperspektiv. Naturligtvis är det inte primärt en fråga för regionen att själva stävja den uppkomna situationen, utan snarare en nationell- eller EU-angelägenhet, men där vi kan påverka bör vi göra det för att inte förvärra situationen nationellt. Fler borde vara rejält oroade över hur situationen ser ut. Regionen är via sin upphandling och sina inköp av livsmedel en relativt stor kund på marknaden. Med politiska viljeriktningar och tydliga målsättningar kan vi både påverka utbudet och förutsättningar för producenter, vilket också visas med det goda resultatet gällande andelen inköpta ekologiska varor. Detta innebär att vi har möjlighet att, i inte helt obetydlig utsträckning, påverka de lokala livsmedelsproducenternas förutsättningar genom de krav vi ställer i våra upphandlingar.

Möten i egna lokaler

Möten i Region Örebro läns regi skall i största möjliga mån hållas i egna lokaler. Vi vet att nuvarande mandatperiod kommer bli ännu tuffare ekonomiskt för regionen med besparingar och omstruktureringar för att få verksamheterna att gå ihop. Ett sätt att minska kostnader som regionen har är att de politiska möten som sker, i  största möjliga mån hålls i lokaler som regionen har i sitt bestånd. Som det är idag förläggs vissa möten på externa, dyra anläggningar, som exempelvis Loka Brunn, där kostnaden hamnar på tiotusentals kronor extra per sammanträde. Regionen har många fastigheter man istället skulle kunna vara i om man behöver vara någon annanstans än i de vanliga sammanträdesrummen, exempelvis på USÖ, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Länsteatern, Örebro läns museum, och på vårdcentralerna i länet.

Narkotika

Regionen skall verka för ett narkotikafritt samhälle. Vi ser med oro på utvecklingen där en mer liberal narkotikasyn vunnit mark hos ungdomar under senare år. Förutom att tillgängligheten via Internet har ökat, kryper även användandet ner i åldrarna vilket oroar oss än mer. Vi anser att det är viktigt, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett samhällsperspektiv, att droganvändandet minskar.

Det finns få riktade insatser mot ungdomar med missbruksproblem och det är en av anledningarna till att många av dem är djupt nere i missbruk när beroendevården väl kommer in kontakt med dem. Vi måste nå dessa personer och fånga upp dem tidigt. Ett sätt att göra detta är samverkan med BUP och skolorna där man kan upptäcka och vidta åtgärder i ett tidigt stadium.

Psykiatrin

Psykiatrin står idag inför stora utmaningar, vi har sett hur vårdplatser stängs, hur personal säger upp sig och arbetsmiljön för personalen blir sämre. Man har från ledningen flaggat för att det generellt behövs fler åtgärder inom kompetensutveckling för personalen som ett försök att få personalen att stanna kvar. Under semestertider får personal göra avkall på sin semester för att verksamheten ska kunna fortlöpa utan allt för många stängda vårdplatser.

Regionen behöver stärka upp verksamheten för att kunna garantera våra medborgare en säker och trygg psykiatri. Samarbeten med övriga psykiatriska kliniker inom vårt geografiska närområde behöver inledas och utvecklas så vi kan byta information och idéer med varandra. I våra förslag till kompetensutveckling ingår även inhämtandet av bättre kunskaper för ett bättre omhändertagande av psykisk ohälsa, även hos den äldre delen av vår befolkning.

Religiös propaganda

Religiös propaganda ska inte finansieras med regionens medel. Patienterna ska känna sig trygga med att all vård de erbjuds av regionen är kunskapsbaserad. Att ta fram avvikande vårdrekommendationer för olika religiösa grupper utifrån vad som står i deras heliga skrifter är orimligt och absolut ingenting som regionen ska syssla med eller stå som avsändare på.

Sparkrav på alla verksamheter

För att få en ekonomi som klarar en lågkonjunktur krävs att samtliga verksamheter är delaktiga i de besparingar som behöver göras. Hur dessa besparingar genomförs överlåts åt verksamheterna själva att besluta. Dock ska besparingar alltid godkännas av regionfullmäktige om de har stor påverkan på regioninvånarnas tillgång till god och jämlik vård. Vi föreslår därför en generell besparing på motsvarande 1% av nuvarande budget. En sådan besparing väntas inte ge full effekt omgående. Full effekt ska vara uppnådd år 2021.

Trygghet

Det är vår skyldighet som arbetsgivare att vidta alla tänkbara åtgärder för att öka personalens trygghet. I samband med att vårdplatser och ibland hela avdelningar har stängts till följd av personalbrist, har det hänt att patienter tvingats flytta till platser som inte har rätt kompetens eller lokaler för att vårda dessa. Vi har i media kunnat läsa att det har förekommit våldsamma inslag mot medarbetare exempelvis inom psykiatrin som en direkt följd av detta. Ökade oroligheter och våldsamma händelser i anslutning till akutmottagningar är också någonting som blivit vanligare.

Vi är väl införstådda med att huvudproblemet inte löses genom extra eller hårdare bevakning, utan att det snarare bottnar sig i exempelvis personalbrist samt samhällsutvecklingen i övrigt. Trots detta anser vi att möjligheten att snabbt kunna få hjälp är nödvändig, och att det för medarbetarna samt övriga patienter kan stärka den upplevda tryggheten på våra sjukhusområden. Alla medarbetare som känner sig otrygga ska även ha möjlighet att bära överfallslarm och man behöver se över möjligheten att installera övervakningskameror på de platser och områden där hot och våld ofta uppstår.

Örebro flygplats

Vi har en överetablering av flygplatser i Mellansverige. Många mindre flygplatser har därför svårt att få ekonomin att gå ihop och flera av dessa är medfinansierade av skattebetalarna genom att kommuner och landsting/regioner går in som delägare i dem. Vi menar inte att det nödvändigtvis är fel att det finns en flygplats i Örebro. Vad vi motsätter oss i grunden är att skattebetalarnas pengar går till att upprätthålla denna överetablering, vilket gör att våra grannlän står inför samma ekonomiska faktum som vi, där man ständigt tvingas lämna driftbidrag för att ekonomin i flygplatserna ska gå ihop.

Sverigedemokraternas inriktning är att de mindre flygplatserna ska ägas av staten, och då också finansieras genom vinster som de större flygplatserna gör (likt finska modellen). Fram tills dess att beslut tas nationellt om en inriktning likt den ”finska modellen” ska regionen arbeta för ett avvecklande av huvudmannaskapet för Örebro flygplats AB.