Sverigedemokraternas förslag till budget 2017 | Sverigedemokraterna i Örebro län

Sverigedemokraternas förslag till budget 2017

Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län syftar till att bedriva relevant och
kostnadseffektiv vård för länsinnevånarna. Det är dessa som betalar vården via skattesedeln.
Därmed har de också rätt att ställa krav på en tillfredsställande service och vård.
Vi ser med oro på de långa vårdköerna. Att väntetiderna inom Region Örebro län är längre än
rikssnittet drabbar patienterna. För att komma tillrätta med långa vårdköer vill
Sverigedemokraterna minska kostnader för mindre vitala verksamheter. Istället för dyra
integrationsprojekt och en skattefinansierad flygplats vill vi använda dessa pengar inom vården
där de behövs som mest.

Det är Region Örebro läns ansvar att personalen känner sig trygg på arbetsplatsen. Vi ser en
samhällsutveckling som lett till att hot och våld förekommer på arbetsplatsen eller i dess
direkta närhet. Vi avsätter i vår budget medel för att öka säkerheten och trygghetskänslan vid
USÖ.

Idag lever människor längre än någonsin. Åldersrelaterade sjukdomar som tidigare var
ovanliga, blir allt vanligare. Detta ställer helt nya krav på vård för den äldre befolkningen.
Sverigedemokraterna avsätter därför medel till en regionövergripande handlingsplan för
sammanhållen vård för äldre.

Sammantaget fokuserar Sverigedemokraternas budget på vård och hälsa. Vi prioriterar vården
före satsningar på flygplats, kultur och politik. Vårt mål är att Region Örebro län ska erbjuda
bra vård inom rimlig tid.

Per Söderlund, oppositionsråd (SD) Region Örebro län
Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

Budget 2017 SD