Region Örebro län – Delårsbokslut 2 | Sverigedemokraterna i Örebro län

Region Örebro län – Delårsbokslut 2

I många år har svenska folket fått höra att invandringen till Sverige har varit lönsam. Vi har fått höra att vi helt enkelt inte klarar oss utan den. Sverigedemokraterna har hela tiden påstått motsatsen.

Men så kom hösten 2015 med extremt stor asylinvandring till landet även med svenska mått mätt. Paniken som spred sig landets i kommuner och landsting var påtaglig och många kommuner aktiverade sina krisledningsorganisationer. I något som närmast kan beskrivas som panik, tilldelade regeringen extra statsbidrag till kommuner och landsting för att klara den omedelbara påfrestningen på offentlig förvaltning. En del av statsbidragen har fortsatt utbetalas även efter den direkta krisen. Man beslutade också om tillfälligt strängare gränskontroller för att inte släppa in fler asylsökande.

När man läser delårsrapporten som behandlas av regionfullmäktige idag blir det uppenbart att vi har haft rätt även i denna fråga. Få påstår nu att invandringen är lönsam för landet och det syns också i delårsrapporten. Nu heter det istället att vi är ett rikt land och att vi har råd med så stor invandring som vi sett under många år.

I delårsrapporten ser vi tydligt att de statsbidrag som når regionen inte täcker de kostnader som uppstått, trots att antalet asylsökande har minskat i länet sedan början av 2016.

Enbart inom asylsjukvården beräknas man få ett underskott på 15 miljoner kronor trots stora statsbidrag. Staten tar alltså inte ansvar fullt ut för de ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken. I Region Örebro län uppgår kostnaderna enbart för asylsjukvården till ca 80 miljoner kronor inom detta område. Till det ska läggas kostnader för de som fått uppehållstillstånd och de som befinner sig illegalt i landet.

Hälsovalsenhetens och tandvårdsenhetens prognoser är också beräknade att ge underskott. Främst beror det på ökade kostnader för asylsjukvård och asyltandvård, fler listade patienter inom hälsoval, fler besök med tolk och fler utförare inom vårdval psykoterapi. En tydlig effekt av högt asylmottagande och en växande befolkning med utrikes bakgrund.

Detta är bara några av de kostnader som drabbar Region Örebro län trots att vi får statsbidrag för en del av verksamheten.

Per Söderlund, gruppledare