PRESSMEDDELANDE – Region Örebro läns Budget för 2020 | Sverigedemokraterna i Örebro län

PRESSMEDDELANDE – Region Örebro läns Budget för 2020

Sverigedemokraterna har på dagens Regionstyrelse presenterat sitt budgetförslag för Region Örebro län. 

Vi prioriterar vården i första hand med flera förslag där vi bland annat avsätter medel i vår budget för att patientsäkra förlossningsverksamheten i Karlskoga genom en neonatal jourlinje i avvaktan på att nödvändiga åtgärder genomförts.

Vi vill även utreda utformningen av primärvårdssjuksköterska på akutmottagningarna för att avlasta akutvården, utöka kompetensen på vårdcentralerna och inom psykiatrin, öka tillgängligheten och se till att erfarenhet premieras med skälig löneutveckling. Vi vill även se en inkomstprövning för personliga hjälpmedel för de som har det sämst ställt i samhället.

Vad gäller löne- och prisjusteringar följer vi SKL:s prognoser i vår budget och har lagt till 230 miljoner kronor för att hänga med i pris- och kostnadsutvecklingen. Majoriteten har däremot satt 0 kronor i uppräkning, vilket innebär en generell besparing på verksamheterna om 230 miljoner kronor.

Vi har kollektivavtal att förhålla oss till vilket gör att vi kommer att få lönekostnadsökningar under nästa år. Att helt bortse från detta innebär att ytterligare besparingar kommer att ske inom bland annat hälso- och sjukvården, enligt majoritetens budget.

Länsklinikerna utreds nu och när de infördes var tanken att man skulle effektivisera arbetet och sänka kostnaderna. Kostnaderna har istället ökat och omställningen till länskliniker blev inte det man trodde. Beroende på vad utredningen kommer fram till behöver en omorganisation ske, där vi kan ge en god och nära vård, där lokalt ledarskap med kortare beslutsvägar prioriteras.

Vi ser med oro över den höga låne- och investeringsökningstakten. Efter flera år av höga investeringsvolymer som finansierats genom belåning och återlån, behöver Region Örebro läns ekonomi en period av återhämtning.

Återlånen behöver betalas tillbaka och det egna kapitalet byggas upp inför den kommande lågkonjunkturen. Svåra prioriteringar behöver göras, där endast påbörjade projekt som inte kan senareläggas, samt nödvändiga investeringar inom hälso- och sjukvården går i första hand.

 Sverigedemokraterna Region Örebro län – Budget för 2020 (3,73 MB)

Kontaktpersoner:

Patrik Nyström
Oppositionsråd (SD)
patrik.nystrom@sd.se
070-510 91 31

Elin Jensen
Oppositionsråd (SD)
elin.jensen@sd.se
070-211 22 62