Politisk Ordbok | Sverigedemokraterna i Örebro län

Politisk Ordbok

Motion
Motioner är förslag på förändringar eller idéer som ställs till fullmäktige att besluta om. Motion bereds innan den kommer till fullmäktige för beslut. Det kan ta alltifrån till nästa sammanträde, till över ett år, beroende på motionens innehåll och majoritetens vilja att låta oppositionens motioner gå till beslut.

Enkla frågor
Fråga av enkel karaktär som endast skapar debatt mellan frågeställaren och den frågan är ställd till. Man kan ställa en enkel fråga till vilken ledamot som helst.

Interpellation
Frågor till nämndordförande eller styrelseordförande i kommunalt bolag. Interpellationen skapar till skillnad från den enkla frågan en debatt som alla ledamöter får delta i. Nämndordförande, i praktiken Kommunstyrelseordföranden, är tillåten att delegera besvarandet i en fråga som gäller de kommunala bolagen till styrelseordföranden.

Yrkande
På varje ärende har man rätt att yrka, d.v.s. lämna ett annat förslag än tjänsteskrivelsen/kommunstyrelsens beslut. Alla yrkanden ställs mot varandra, i fullmäktige blir dock kommunstyrelsens förslag alltid huvudförslaget.

Reservation
Alla ledamöter i fullmäktige eller nämnd som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Antingen till förmån för eget yrkande eller skriftligt med en motivering.

JO
Riksdagens ombudsmän granskar hur förvaltningen sköts ute i landet åt den lagstiftande makten – Riksdagen. I det kommunala fallet handlar det om att se till att grundlagarna, kommunallagen, offentlighets- & sekretesslagen etc. följs. JO kan inte döma utan endast kritisera. I verkligheten är en sådan kritik dock mycket allvarlig för den juridiske personen, kommunen och den enskilde tjänsteman som berörs av kritiken.

JK
Justitiekanslern ansvarar för tryckfrihetsbrott som innebär allmänt åtal. Det allmänna åtalet är viktigt eftersom ett civilrättsligt mål innebär att den förlorande parten får betala rättegångskostnaderna.

Förvaltningsrätten
Hit kan man om man är medborgare i en kommun överklaga myndighetsbeslut eller beslut i nämnder och fullmäktige om man anser att de strider mot lag. Antingen direkt eller indirekt genom att kriterier för hur beslut får tas inte uppfyllts.