Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IMG_1630edit

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-3485643

Postadress

Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 ÖREBRO
 • Angående Region Örebro läns plan för att hantera flyktingsituationen

  Av Per Söderlund den 3 april, 2016
  0

  Situationen som uppstod i slutet av förra året då 160 000 människor sökte asyl i Sverige innebär en stor belastning för hela samhället. I stort sett all verksamhet inom Region Örebro län påverkas. I norra länsdelen får man idag vänta upp till fyra månader för att få en tid till folktandvården. Verksamheten på vårdcentraler anpassas för att klara de långa köerna som många gånger är ett resultat av en snabbt ökande befolkning med stort behov av vård. På vissa sträckor är kollektivtrafiken hårt belastad och det är stökigt på bussar och tåg. Liknande scenarion ses på många andra platser i landet. Även andra orsaker än asylmottagande påverkar naturligtvis – personalbrist och svårigheter att rekrytera personal är några.

  Den 15 mars antog regionstyrelsen en plan för att hantera flyktingsituationen – en situation som till stor del skapats då sju partier under lång tid konsekvent vägrat lyssna till de varningssignaler som kommit från myndigheter, landsting och kommuner.  Även om delar av planen är bra under rådande omständigheter faller många åtgärder inom spannet mindre bra till rent usla. I något fall är det osäkert om de föreslagna åtgärderna ens är lagliga.

  Gratis preventivmedel för asylsökande, förstärkning inom psykiatrin, extra bussar vid asylboenden och anpassning av sjukresor till asylsökandes behov är några exempel på de 20 föreslagna utredningarna.

  Bland de föreslagna åtgärderna återfinns nyanlända som värdar och värdinnor på vårdcentraler, kliniker och folktandvårdsmottagningar. Förvaltningen för regional utveckling ska arbeta med integrationsinsatser i samverkan med länsstyrelsen, kommunerna och på varje asylboende. I kommunerna ska en bussansvarig utses som kontaktperson mot länstrafiken. Att listan på åtgärder är lång är ett tydligt bevis för migrationens påverkan på offentlig service regionen.

  Flera av de föreslagna åtgärderna är andra aktörers ansvar och ska därför utföras och finansieras av dessa. T.ex. ska asylboenden själva ansvara för asylsökandes transporter och migrationsverket ska registrera de asylsökandes yrke.

  Enligt FN:s flyktingkonvention ska flyktingar behandlas på samma sätt som andra utlänningar. De föreslagna åtgärderna och utredningarna ger asylsökande större rätt till landets välfärdssystem än andra utlänningar. Att inte genomföra dessa åtgärder skulle därför inte strida mot konventionen utan snarare följa den.

  Vi välkomnar dock förslaget på verktyg för att redovisa de kostnader som uppstår för det höga mottagandet. Det är något vi länge har efterlyst i olika politiska församlingar. Då har det ansetts rasistiskt då vissa grupper skulle redovisas separat. Det verkar nu vara möjligt och vi ser fram emot redovisningen av dessa siffror som kommer att bekräfta migrationens höga kostnader.

  Eftersom Migrationsverkets handläggningstider är mellan 15 och 24 månader kommer de som kom under slutet av 2015 att vara kvar i migrationsverkets mottagningssystem under hela 2016. Då har med stor sannolikhet ännu fler personer sökt asyl i landet och situationen kommer att förvärras ytterligare. Det kommer att bli nödvändigt att vidta fler åtgärder under året med ökade kostnader som följd. Situationen kommer alltså inte att hjälpas av endast dessa åtgärder. Vi får hoppas att Socialdemokraterna lyckas stå emot Miljöpartiet i regeringen så insatserna vid gränsen kan fortsätta. Annars kommer situationen att bli mycket allvarligare än idag.

 • Distriktsstyrelse 2016

  Av Per Söderlund den 20 mars, 2016
  0

  På årsmötet 2016-03-19 valdes ny styrelse.

  Ordförande:   
  Per Söderlund (omval)

  Vice ordförande:
  Fredrik Dahlberg (nyval, tidigare ledamot)

  Andre vice ordförande:
  Abraham Be Gallo (nyval, tidigare suppleant)

  Ledamöter:
  Elin Jensen (omval)
  Jimmy Larsson (omval)
  Tina Pirttijärvi (omval)
  Andreas Widlund (nyval)
  Habib Brini (omval)
  Kenneth Danielsson (omval)

  Suppleanter:
  Patrik Nyström (nyval)
  Greger Persson (nyval)
  Benny Albertsson (nyval)

 • Årsmöte

  Av Per Söderlund den 5 mars, 2016
  0

  Handlingar inför årsmötet (klicka på länken för att hämta filen).

 • Region Örebro läns stiftelse bedriver politisk kampanj

  Av Per Söderlund den 4 mars, 2016
  0

  Den 9:e mars föreläser Anna-Lena Lodenius på Örebro läns museum. Av det ursprungliga programmet framgår att föreläsningen syftar till att formulera strategier för hur bland annat Sverigedemokraterna ska bemötas och hur partiets politik effektiv kan motarbetas. Medarrangörer är Örebro läns museum, RFSL Örebro & Örebro rättighetscenter.

  Stiftelsen Örebro läns museum erhåller årligen stora ekonomiska bidrag från Region Örebro län. Dessa bidrag är avsedda att användas i enlighet med stiftelsens stadgar. Det aktuella evenemanget kan knappast sägas falla inom ramen för förvaltning av museets samlingar, fastigheter eller byggnader. Inte heller kan det anses vara kulturminnesvård, ”annan kulturell verksamhet” eller att ” uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar”.

  För att stiftelser och föreningar ska erhålla stöd från Region Örebro län ska krav ställas på att deras stadgar efterlevs. Om så inte sker blir det mycket svårt att bedöma lämpligheten i att ge bidrag till verksamheten.

  Att skattemedel används för propaganda mot ett enskilt parti kan inte anses demokratiskt. Det är heller inte troligt att en liknande föreläsning mot något annat av regionfullmäktiges partier sponsras av Region Örebro län.

  Efter att en medborgare uppmärksammat Örebro läns museum om de demokratiska aspekterna av att skattemedel finansierar detta evenemang ändrades beskrivningen av evenemanget och medarrangörerna togs bort från museets hemsida. Några partier nämns inte längre i beskrivningen. Tydligen insåg stiftelsens ledning själva att texten var lite väl magstark.

  Hur skulle regionfullmäktiges övriga partier reagera om de utsattes för skattefinansierad propaganda?

  Per Söderlund
  Oppositionsråd (SD) Region Örebro län

 • Svenska folkets oro märks på SD:s framgångar

  Av Per Söderlund den 5 februari, 2016
  0

  ”Ett mångkulturellt samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det samhället. Sverige ses som ett sådant samhälle.” Expo

  Av media och politiker utmålas ofta det mångkulturella samhället som något eftersträvansvärt och något som utvecklar och förbättrar Sverige. Vilken utveckling och förbättring som avses har sällan eller aldrig förmedlats av mångkulturens förespråkare.

  De senast veckorna har svensk media rapporterat om flertalet sexuella övergrepp runt om i Europa och Sverige. I Stockholm, Kalmar och och Gävle utsattes flera kvinnor för övergrepp under nyårsfirandet. Förövarna i de aktuella fallen har övervägande utrikes bakgrund. Till en början valde såväl media som myndigheter att inte rapportera om övergreppen då det inträffade skulle skada bilden av det mångkulturella samhällets förträfflighet. Efter flera avslöjande i ledande internationell media kunde svensk motsvarighet inte längre blunda för det som skett utan var tvungna att rapportera om övergreppen.

  Inte ens när problemen blivit så uppenbara som de är idag, viker mångkulturens vänner en tum i sin övertygelse. Istället försöker de förklara problemen med just de kulturella skillnader som de så länge vurmat för. Samtidigt förklarar de myndigt i debattartiklar och intervjuer att vi behöver mer mångkultur. Logiken lyser med sin frånvaro.

  De som opponerat sig mot mångkulturen har kategoriskt stämplats som främlingsfientliga eller värre. Om förespråkarna skulle vackla i sin övertygelse skulle de, enligt sin egen logik, vara främlingsfientliga. Därmed sitter de fast i sitt resonemang och kan omöjligen ändra åsikt utan att tappa allmänhetens förtroende. Deras stora dilemma är att allmänheten har tappat tron på mångkulturens förträfflighet.

  Sverigedemokraterna har under lång tid påpekat att det mångkulturella samhället har stora brister. Dessa brister börjar nu, trots medias och myndigheters mörkläggning, att uppdagas. Att svenska folket är oroliga för utvecklingen syns inte minst på Sverigedemokraternas framgångar i opinionsundersökningarna. Från mångkulturens förespråkare påstås det att folket måste acceptera att samhället förändras, oavsett vilka negativa effekter folket drabbas av. Med en fortsatt hög invandring kommer mångkulturens negativa effekter att kvarstå, troligen även att förvärras. Därför är det naturligt att folket lägger skulden för det som nu sker på mångkulturens förespråkare samtidigt som deras sympatier vänds mot det enda parti som påtalat mångkulturens brister på riktigt.

  Per Söderlund, distriktsordförande SD Örebro län
  Amanda Funk, talesperson för Ungsvenskarna i Örebro län