Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 5

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Sverigedemokraternas förslag till budget 2017

  Av jesperhansson den 27 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län syftar till att bedriva relevant och
  kostnadseffektiv vård för länsinnevånarna. Det är dessa som betalar vården via skattesedeln.
  Därmed har de också rätt att ställa krav på en tillfredsställande service och vård.
  Vi ser med oro på de långa vårdköerna. Att väntetiderna inom Region Örebro län är längre än
  rikssnittet drabbar patienterna. För att komma tillrätta med långa vårdköer vill
  Sverigedemokraterna minska kostnader för mindre vitala verksamheter. Istället för dyra
  integrationsprojekt och en skattefinansierad flygplats vill vi använda dessa pengar inom vården
  där de behövs som mest.

  Det är Region Örebro läns ansvar att personalen känner sig trygg på arbetsplatsen. Vi ser en
  samhällsutveckling som lett till att hot och våld förekommer på arbetsplatsen eller i dess
  direkta närhet. Vi avsätter i vår budget medel för att öka säkerheten och trygghetskänslan vid
  USÖ.

  Idag lever människor längre än någonsin. Åldersrelaterade sjukdomar som tidigare var
  ovanliga, blir allt vanligare. Detta ställer helt nya krav på vård för den äldre befolkningen.
  Sverigedemokraterna avsätter därför medel till en regionövergripande handlingsplan för
  sammanhållen vård för äldre.

  Sammantaget fokuserar Sverigedemokraternas budget på vård och hälsa. Vi prioriterar vården
  före satsningar på flygplats, kultur och politik. Vårt mål är att Region Örebro län ska erbjuda
  bra vård inom rimlig tid.

  Per Söderlund, oppositionsråd (SD) Region Örebro län
  Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

  Budget 2017 SD

 • Storregioner – en fråga för folket

  Av Per Söderlund den 25 augusti, 2016
  0

  Indelningskommitténs förslag på storregioner är ute på remiss hos landets landsting, regioner och kommuner. Förslaget på en ny regionindelning diskuterats livligt runt om i landet och meningarna går isär såväl mellan som inom partierna.

  Enligt förslaget ska Örebro län slås ihop med Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Södermanland till Region Svealand, en region med 1,9 miljoner invånare fördelat på 64 kommuner.

  Det påstås att bildandet av storregioner stärker demokratin. Detta håller inte Sverigedemokraterna med om. Makten koncentreras i den föreslagna Svealandsregionen till 149 fullmäktigeledamöter. Idag har länen sammanlagt 448 folkvalda representanter i sina fullmäktige. Antalet folkvalda minskar därmed rejält och det kommer att finnas färre folkvalda att kontakta om man som väljare vill påverka politikerna.

  Påverkan på riksdagen är ett annat argument som hörs i debatten. Små landsting har svårt att få sin röst hörd jämfört med de större länen. Det stämmer förmodligen att det blir lättare för en större region att påverka riksdagen. Detta är dock snarare ett internt problem i de olika partierna. Inom Sverigedemokraterna är detta inget bekymmer eftersom vi för löpande diskussioner med våra riksdagsledamöter.

  Det man bekvämt glömmer i sammanhanget är att de 64 kommunerna i den föreslagna Svealandsregionen kommer att få mycket svårt att göra sig hörda gentemot den nya storregionen. Man flyttar svårigheterna att påverka den ovanliggande politiken till kommunerna istället.

  Det slutliga beslutet om storregioner fattas av riksdagen. Frågan är komplex och påverkar hela landet. Innan beslut fattas i riksdagen bör folket få göra sin röst hörd i en folkomröstning. Eller är regeringen oroliga för att folket ska rösta fel?

  Per Söderlund, oppositionsråd (SD) Region Örebro län
  Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

 • Kandidera till kyrkovalet 2017 och allmänna valen 2018

  Av Per Söderlund den 29 april, 2016
  0

  Det kan tyckas långt bort men valen närmar sig med stormsteg, inte minst kyrkovalet som äger rum den 17 september 2017, och partiet centralt har redan påbörjat arbetet.

  Från och med den 1a april 2016 går det bra att skicka in sina kandidaturer inför såväl kyrkovalet 2017 som de allmänna valen 2018. Precis som tidigare år skickar man in en kandidatförsäkran, även kallad vandel, samt ett utdrag ur belastningsregistret. Notera dock att gamla handlingar från föregående val inte längre går att använda och att samtliga som önskar kandidera måste skicka in nya handlingar samt nytt utdrag ur belastningsregistret, oavsett om man är företrädare idag eller ej. Skicka in alla handlingar vid ett och samma tillfälle till Sverigedemokraterna Kandidatur, Box 2134, 103 14 Stockholm. Vid kandidatur till kyrkovalet ska även medlemsbevis från svenska kyrkan bifogas.

  När respektive val sedan närmar sig kommer varje godkänd kandidat att behöva komplettera sin kandidatur med en så kallad kandidatförklaran, en för kyrkovalet och en till två för de allmänna valen (en för kommunal nivå och en för landsting/regionnivå).

  Mer information finner du i Kandidathandlingar SD val 2017 – 2018. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta antingen din kommun eller distriktsordförande eller valadministratör Lina Boy via adressen kandidera@sd.se.

 • Angående Region Örebro läns plan för att hantera flyktingsituationen

  Av Per Söderlund den 3 april, 2016
  0

  Situationen som uppstod i slutet av förra året då 160 000 människor sökte asyl i Sverige innebär en stor belastning för hela samhället. I stort sett all verksamhet inom Region Örebro län påverkas. I norra länsdelen får man idag vänta upp till fyra månader för att få en tid till folktandvården. Verksamheten på vårdcentraler anpassas för att klara de långa köerna som många gånger är ett resultat av en snabbt ökande befolkning med stort behov av vård. På vissa sträckor är kollektivtrafiken hårt belastad och det är stökigt på bussar och tåg. Liknande scenarion ses på många andra platser i landet. Även andra orsaker än asylmottagande påverkar naturligtvis – personalbrist och svårigheter att rekrytera personal är några.

  Den 15 mars antog regionstyrelsen en plan för att hantera flyktingsituationen – en situation som till stor del skapats då sju partier under lång tid konsekvent vägrat lyssna till de varningssignaler som kommit från myndigheter, landsting och kommuner.  Även om delar av planen är bra under rådande omständigheter faller många åtgärder inom spannet mindre bra till rent usla. I något fall är det osäkert om de föreslagna åtgärderna ens är lagliga.

  Gratis preventivmedel för asylsökande, förstärkning inom psykiatrin, extra bussar vid asylboenden och anpassning av sjukresor till asylsökandes behov är några exempel på de 20 föreslagna utredningarna.

  Bland de föreslagna åtgärderna återfinns nyanlända som värdar och värdinnor på vårdcentraler, kliniker och folktandvårdsmottagningar. Förvaltningen för regional utveckling ska arbeta med integrationsinsatser i samverkan med länsstyrelsen, kommunerna och på varje asylboende. I kommunerna ska en bussansvarig utses som kontaktperson mot länstrafiken. Att listan på åtgärder är lång är ett tydligt bevis för migrationens påverkan på offentlig service regionen.

  Flera av de föreslagna åtgärderna är andra aktörers ansvar och ska därför utföras och finansieras av dessa. T.ex. ska asylboenden själva ansvara för asylsökandes transporter och migrationsverket ska registrera de asylsökandes yrke.

  Enligt FN:s flyktingkonvention ska flyktingar behandlas på samma sätt som andra utlänningar. De föreslagna åtgärderna och utredningarna ger asylsökande större rätt till landets välfärdssystem än andra utlänningar. Att inte genomföra dessa åtgärder skulle därför inte strida mot konventionen utan snarare följa den.

  Vi välkomnar dock förslaget på verktyg för att redovisa de kostnader som uppstår för det höga mottagandet. Det är något vi länge har efterlyst i olika politiska församlingar. Då har det ansetts rasistiskt då vissa grupper skulle redovisas separat. Det verkar nu vara möjligt och vi ser fram emot redovisningen av dessa siffror som kommer att bekräfta migrationens höga kostnader.

  Eftersom Migrationsverkets handläggningstider är mellan 15 och 24 månader kommer de som kom under slutet av 2015 att vara kvar i migrationsverkets mottagningssystem under hela 2016. Då har med stor sannolikhet ännu fler personer sökt asyl i landet och situationen kommer att förvärras ytterligare. Det kommer att bli nödvändigt att vidta fler åtgärder under året med ökade kostnader som följd. Situationen kommer alltså inte att hjälpas av endast dessa åtgärder. Vi får hoppas att Socialdemokraterna lyckas stå emot Miljöpartiet i regeringen så insatserna vid gränsen kan fortsätta. Annars kommer situationen att bli mycket allvarligare än idag.

 • Distriktsstyrelse 2016

  Av Per Söderlund den 20 mars, 2016
  0

  På årsmötet 2016-03-19 valdes ny styrelse.

  Ordförande:   
  Per Söderlund (omval)

  Vice ordförande:
  Fredrik Dahlberg (nyval, tidigare ledamot)

  Andre vice ordförande:
  Abraham Be Gallo (nyval, tidigare suppleant)

  Ledamöter:
  Elin Jensen (omval)
  Jimmy Larsson (omval)
  Tina Pirttijärvi (omval)
  Andreas Widlund (nyval)
  Habib Brini (omval)
  Kenneth Danielsson (omval)

  Suppleanter:
  Patrik Nyström (nyval)
  Greger Persson (nyval)
  Benny Albertsson (nyval)