Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 3

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Region Örebro län – Delårsbokslut 2

  Av Per Söderlund den 31 oktober, 2017
  0

  I många år har svenska folket fått höra att invandringen till Sverige har varit lönsam. Vi har fått höra att vi helt enkelt inte klarar oss utan den. Sverigedemokraterna har hela tiden påstått motsatsen.

  Men så kom hösten 2015 med extremt stor asylinvandring till landet även med svenska mått mätt. Paniken som spred sig landets i kommuner och landsting var påtaglig och många kommuner aktiverade sina krisledningsorganisationer. I något som närmast kan beskrivas som panik, tilldelade regeringen extra statsbidrag till kommuner och landsting för att klara den omedelbara påfrestningen på offentlig förvaltning. En del av statsbidragen har fortsatt utbetalas även efter den direkta krisen. Man beslutade också om tillfälligt strängare gränskontroller för att inte släppa in fler asylsökande.

  När man läser delårsrapporten som behandlas av regionfullmäktige idag blir det uppenbart att vi har haft rätt även i denna fråga. Få påstår nu att invandringen är lönsam för landet och det syns också i delårsrapporten. Nu heter det istället att vi är ett rikt land och att vi har råd med så stor invandring som vi sett under många år.

  I delårsrapporten ser vi tydligt att de statsbidrag som når regionen inte täcker de kostnader som uppstått, trots att antalet asylsökande har minskat i länet sedan början av 2016.

  Enbart inom asylsjukvården beräknas man få ett underskott på 15 miljoner kronor trots stora statsbidrag. Staten tar alltså inte ansvar fullt ut för de ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken. I Region Örebro län uppgår kostnaderna enbart för asylsjukvården till ca 80 miljoner kronor inom detta område. Till det ska läggas kostnader för de som fått uppehållstillstånd och de som befinner sig illegalt i landet.

  Hälsovalsenhetens och tandvårdsenhetens prognoser är också beräknade att ge underskott. Främst beror det på ökade kostnader för asylsjukvård och asyltandvård, fler listade patienter inom hälsoval, fler besök med tolk och fler utförare inom vårdval psykoterapi. En tydlig effekt av högt asylmottagande och en växande befolkning med utrikes bakgrund.

  Detta är bara några av de kostnader som drabbar Region Örebro län trots att vi får statsbidrag för en del av verksamheten.

  Per Söderlund, gruppledare

 • Motion – Inför kostnadsfria preventivmedel för kvinnor i fertil ålder

  Av jesperhansson den 19 oktober, 2017
  0

  Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen och fullmäktigeledamot Virosa Viberg lämnade idag in en motion om att införa kostnadsfria preventivmedel till missbrukande kvinnor i fertil ålder.

  ”Många av de barn som föds av en missbrukande mamma blir omhändertagna direkt på BB. Några blir omhändertagna senare på grund av omständigheterna. Att förhindra graviditet under missbruk genom att erbjuda en bra och effektiv preventivmedelsrådgivning och kostnadsfria preventivmedel gynnar inte bara missbrukarna själva, utan även vården och minskar barns lidande.”

  Motionen finns att läsa i sin helhet här

 • Svar till Catrin Steen (Mp)

  Av jesperhansson den 17 oktober, 2017
  0

  Svar till Catrin Steen (NA 3/10)

  I Catrin Steens något spretiga debattartikel ger hon sig in i ett försök att återge en typisk miljöpartistisk bild av Sverigedemokraterna. När vi inte blir kallade för rasister, nynazister eller främlingsfientliga slänger man nu in ord som kulturfientliga och det senaste till samlingen- att vi ska vara ett hot mot det fria ordet.

  Catrin Steen utför genom sin debattartikel ett lika gammalt, som ohederligt retoriskt knep. Först tillskriver man sin motståndare åsikter denna inte har, och därefter angriper man dessa åsikter. Detta brukar inom retoriken kallas för att måla halmdockor. Steens logik är att eftersom vi inte vill använda våra gemensamma skattemedel för att bekosta kultur som särskilt lyfter fram frågor om HBTQ, genus och mångfald är vi med det ett hot mot det fria ordet.

  Flertalet förstår säkert att det fria ordet handlar om helt andra frågor än huruvida skattepengar ska användas till att lyfta fram dessa frågor. Exempelvis förstärkt direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, stärkt medborgarinflytande m.m. Frågor som SD försökt driva igenom både i riksdagen och lokalt, men som Mp och de övriga partierna tagit avstånd från.

  Vidare för Catrin Steen ett resonemang om att kultur har ett syfte att provocera. Det kan så vara för vissa typer av kultur, men det betyder inte att våra skattemedel särskilt ska främja sådan kultur. Eller tycker Catrin Steen att det vore klokt och ansvarsfullt att exempelvis ställa ut Lars Vilks rondellhundar enbart för att provocera?

  Catrin skriver vidare att ”de flesta politiker är överens om att vi ska ha ett kulturliv som kommenterar och speglar samhället och tvingar oss att se det med nya perspektiv”. Tvingar? Jag och Catrin har olika sätt att se på demokrati. Den dagen vi ska börja tvinga på medborgare politiskt pådrivande kulturyttringar eller perspektiv, då är demokratin hotad på riktigt.

  Det Catrin nämner i sin insändare, om SD:s förslag till revideringen av regionens kulturplan är mycket riktigt ett solklart politiskt ställningstagande och jag är glad och tacksam över att man lyfte in två av flera av SD:s förslag i revideringen. Jag har som ledamot i fokusnämnden för kultur bildning och ideell sektor inkommit med en rad olika förslag till ändringar i regionens kulturplan, eftersom planen tenderar att inte förhålla sig till saklighet ur ett jämlikhets/jämställdhetsperspektiv. Majoriteten med Mp i spetsen tycker precis tvärtom och pushar extra mycket för att lyfta fram en speciell grupp, nämligen invandrare. Majoriteten i region Örebro län tycks inte se att denna orättvisa mot de övriga länsborna, att det satsas mer på en viss grupp istället för att utgå från att alla som vill ska kunna ta del av kulturen på samma villkor. Det får givetvis stå för majoriteten men vi i SD tycker att alla medborgare ska få samma förutsättningar till kultur. Det är tydligt att Mp inte delar vår önskan att lyfta kulturarv, kulturmiljö och hembygd. Istället vill de att kulturplanen ska belysa HBTQ-certifieringar och genus.

  SD har mycket riktigt genom en motion från 2016 i riksdagen, lyft fram vikten av att uppmuntra till ökad reflektion kring vårt kulturarv och bevarandet av densamma. Givetvis ställer jag och mina partikamrater i regionen oss bakom denna motion. Catrin Steen har all rätt att tycka att detta är dåligt att bevara vårt kulturarv eftersom det fria ordet är en viktig grundsten i vårt samhälle. Jag tänker inte sjunka till samma låga nivå som Mp genom att kalla alla miljöpartister för en samling av kulturarvsfientliga krafter som gör allt i sin makt för att radera vårt svenska kulturarv och identitet till förmån för mångkultur.  För när allt kommer omkring, och som Catrin själv skriver i sitt inlägg, så behöver sjuklövern bara vakna upp ur sin sömn. Vi är många som väntar.

   

  Virosa Viberg, Sverigedemokraterna Region Örebro län

  SD-s svar på Steens artikel

 • Svar till Katarina Raneborn (V)

  Av jesperhansson den 16 oktober, 2017
  0

  SD är inte ett rasistiskt parti

  Svar till Katarina Raneborn (NA 4/10)

  Det verkar som att du har läst Sverigedemokraternas principprogram men avsiktligt feltolkar och utelämnar de delar som motsäger dina påståenden. Lösryckta citat återspeglar sällan det som avses i texter. Låt mig därför förtydliga vad som avses med de stycken du hänvisar till.

  De nedärvda skillnaderna består i sociala och kulturella skillnader. Det handlar om de värderingar som människor får med sig under sin uppväxt och som sedan utvecklas under hela livet. Naturligtvis skiljer sig dessa mellan olika platser i världen men även inom ett land.

  Något belägg för ditt påstående om att Sverigedemokraterna gör skillnad på människor utifrån hudfärg finns inte i vårt principprogram. Det är en tolkning som du gör utifrån ett textstycke som är taget ur sitt sammanhang. Läs gärna hela texten på sidan 8 i principprogrammet så förstår du vad som avses. Vi anser tvärt om att hudfärg är oväsentligt. Däremot prioriterar vi svenska medborgare före andra länders.

  Det är sant att Sverigedemokraterna ser biologiska skillnader på män och kvinnor. Den som inte gör det bör nog läsa på lite om anatomi. Det betyder dock inte att vi vill göra skillnad på hur män och kvinnor behandlas i samhället. Det ska vara upp till individen att välja hur man vill leva sitt liv, inte politikerna. Att fria livsval eventuellt resulterar i att män och kvinnor väljer olika yrken ser vi inte som ett problem utan snarare att de kompletterar varandra. Detta ska naturligtvis inte resultera i att, som idag, kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade. Dagens könsbaserade löneskillnader bör övriga partier fundera lite extra på då de har haft möjlighet att rätta till detta under lång tid. Det har varit mycket prat och lite verkstad.

  Ditt påstående om att Sverigedemokraterna vill att alla ska vara skapta lika är absurt. Vi vet att människor är olika, men vi vet också att lika barn leka bäst. Att blanda för många kulturer och för många sociala mönster i ett samhälle är omöjligt. Det forna Jugoslavien är ett skrämmande exempel på hur det kan gå.

  Att dra in medborgarskapet för någon som fått det på felaktiga grunder eller för terrorister med dubbelt medborgarskap skulle inte drabba de som fötts i Sverige så som du påstår. Indraget medborgarskap för terrorister är något som även Moderaterna tittar på just nu och därför inget som är unikt för Sverigedemokraterna.

  Jag blir förvånad när du påstår att våra medlemmar har ”betydligt högre andel kriminella än de flesta andra grupper i samhället och tar ofta till hot och våld för att få tyst på sina motståndare”. Hur vet du att det är våra medlemmar? Vårt medlemsregister är inte offentligt så den statistiken är omöjlig att få fram. Därför kan det bara vara din personliga åsikt och den stämmer inte med min bild av verkligheten. Min uppfattning är att det är extermister på både höger- och vänsterkanten som står för hotet och våldet. Sverigedemokraterna tar starkt avstånd från hot och våld som politisk metod till skillnad från Vänsterpartiet som vid flera tillfällen demonsterat tillsammans med AFA och andra vänsterextrema grupper.

  Per Söderlund
  Distriktsordförande, SD Örebro län

  Svar till Katarina Raneborn

 • Två motioner inlämnade till Regionfullmäktige

  Av jesperhansson den 31 augusti, 2017
  0

  Idag lämnades två motioner in till Regionfullmäktige i Region Örebro län.

  Den första motionen skriven av vårt Regionråd Elin Jensen handlar om att ta bort den övre åldersgränsen på 74 år för att få kallelse till undersökning inom mammografi.
  ”Alla kvinnors liv är värda att rädda, yngre som äldre, och livet tar inte slut efter 74 år. För att ha en
  jämlik vård där vi inte diskriminerar äldre kvinnor borde den övre åldersgränsen för att kallas till
  avgiftsfri mammografi tas bort.”

  Motionen finns att läsa här.

  Den andra motionen lämnades in av vår ledamot i Nämnden för samhällsbyggnad tillika fullmäktigeledamot Mats Seijboldt.

  Motionen belyser hur man i regionen idag bedriver en väldigt ineffektiv kontrollverksamhet inom kollektivtrafiken, och hur man istället skulle kunna effektivisera denna på ett bättre sätt, samt underlätta arbetet för chaufförer inom kollektivtrafiken.
  ”Att genomföra biljettkontroller på linjer och/eller under tider där antalet passagerare är betydligt
  lägre i jämförelse med andra linjer är inte ett effektivt sätt att hantera problemen med
  betalningsvägran, och inte heller ett effektivt användande av våra skattemedel till denna verksamhet.”

  Motionen finns att läsa här.