Motion – Kostnader för Språktolk | Sverigedemokraterna i Örebro län

Motion – Kostnader för Språktolk

Motion – Kostnader för Språktolk

Sverigedemokraterna Örebro län har lämnat in en motion som har för avsikt att sänka våra utgifter för språktolkar. De signaler som sänds ut i det system vi har idag är att du inte behöver integrera dig i vårt land och du behöver inte heller lära dig språket. Vi bjuder istället på, en för dig, avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det måste bli en förändring till det bättre på detta, inte bara sett utifrån integrationen utan också rent ekonomiskt. Nedan följer den inlämnade motionen i sin helhet.

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av samhället. Vi har förståelse för att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

De signaler som sänds ut i det system vi har nu är att du behöver inte integrera dig i vårt land och du behöver inte lära dig språket, vi håller med avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det är förödande för vårt land att det finns människor som lever hela sina liv här utan att lära sig språket. Hur ska dessa kunna bli en del av vårt samhälle?

Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare.

Det är rimligt att vi inför ett krav att efter fyra års boende i Sverige ska man bekosta sin egen språktolk även om man inte behärskar svenska språket. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.

Vi Sverigedemokrater anser även att regionen ska satsa på telefon och/eller videotolkning och att detta alltid ska vara förstahandsval i regionens verksamhet när tolk krävs. Fördelarna är många. Tolkarna kan jobba effektivare, man slipper resor och den tid det tar mellan olika uppdrag, en telefon/video-tolk kan snabbare ta uppdrag och inställda läkarbesök på grund av utebliven tolk minimeras. Det kan också vara lättare för patienten att berätta om sina åkommor inför en tolk man inte ser utan bara hör genom att man blir mer anonym.


Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna regionfullmäktige besluta

• Att den som bott i Sverige i fyra år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller tappat sina språkkunskaper.

• Att telefon/videotolk används i största möjliga mån.

 

För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
Elin Jensen, Habib Brini och Per Söderlund