SD Region Örebro län – Budget 2021 | Sverigedemokraterna i Örebro län

SD Region Örebro län – Budget 2021

Sverigedemokraterna har i veckans Regionstyrelse presenterat sitt budgetförslag för Region Örebro län gällande år 2021.

Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län är inriktad på att, inom våra ansvarsområden, bedriva professionella och kostnadseffektiva verksamheter i hela länet och för alla länets innevånare. Nationellt sett har den stora befolkningsökningen som skett under väldigt kort tid, satt stor press på samhället och välfärdsorganisationen på väldigt många områden. Systemen är inte byggda för tio miljoner invånare och utbyggnaden av offentlig sektor har inte i närheten hunnit med i den takt som befolkningsökningen ställer krav på. Det kommer att krävas lång tid, mycket kapital och stora prioriteringar för att komma tillrätta med problemen som styrande regeringar skapat genom årtionden. Vi har nu även en pågående pandemi som gjort att det mesta arbetet i regionen sett annorlunda ut då prioriteringen är att ta hand om de sjuka i pandemin och ändå klara av den mest akuta av den vardagliga vården. Personalen gör ett fantastiskt arbete under de förutsättningar som finns och vi har ännu inte sett slutet på denna pandemi.

Region Örebro län har gått med underskott i vissa av sina verksamheter i flera år och det oroar oss. Man har ändå lyckats hålla ett positivt resultat tack vare att finansförvaltningen visat på väldigt goda siffror och räddat upp ekonomin varje gång. I pandemins spår får vi se hur finansförvaltningens siffror kommer att se ut framgent. Regionen får nu statsbidrag för att klara av den situation som uppstått i och med pandemin, men detta hjälper inte upp att besparingar ändå måste göras för att komma tillrätta med underskotten som funnits länge. Allt handlar om prioriteringar. I Sverigedemokraternas budgetförslag prioriteras vården i första hand, då den är regionens största huvuduppdrag och en väldigt viktig samhällsfunktion för befolkningen. Det är viktigt att vi har en fungerande basvård på alla våra tre sjukhus i länet och vi avsätter bland annat medel för att kunna öppna förlossningen i Karlskoga och för att ha kvar nattjouren inom ortopedi och kirurgi på Lindesbergs lasarett. Vi avsätter även medel för förstärkningar till att utöka den kvalitativa kompetensen i den nära vården, utöka andelen fasta akutläkare på akutmottagningarna, satsa på kompetensutveckling och resursförstärkning inom psykiatrin, utreda primärvårdsresurs på akutmottagningarna, bra arbetsmiljö, ökad relevans för erfarenhet och på lokalt chefskap för personalen. Vi satsar även på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig i hela regionen.

Sverigedemokraterna tar även i årets budgetförslag hänsyn till löneökningar och prisjusteringar, därmed ligger vi i nivå med kostnadsutvecklingen enlig Sveriges kommuner och regioners bedömda nivåer. För att kunna lägga resurser där de behövs allra mest, sparar vi in på den politiska organisationen och kulturen. Vi avvecklar huvudmannaskapet för flygplatsen och låter de som haft sin hemvist i vårt land i mer än tre år och fortfarande behöver tolk, betala sina egna tolkkostnader. Sverigedemokraterna vill se en vård där regionens medarbetare får den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. En vård där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum.

 Sverigedemokraterna Region Örebro län – Budget för 2021 (9,47 MB)

Kontaktpersoner:

Patrik Nyström
Oppositionsråd (SD)
patrik.nystrom@sd.se
070-510 91 31

Elin Jensen
Oppositionsråd (SD)
elin.jensen@sd.se
070-211 22 62