Budget 2019 | Sverigedemokraterna i Örebro län

Budget 2019

Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län är inriktad på att bedriva en professionell och kostnadseffektiv vård för länets innevånare. Nationellt sett har den stora befolkningsökningen som skett under väldigt kort tid, satt stor press på samhället och välfärdsorganisationen på väldigt många områden. Systemen är inte byggda för tio miljoner invånare och utbyggnaden av offentlig sektor har inte hunnit med i den takt som befolkningsökningen ställer krav på.

Nedan följer kortfattat några av våra satsningar och besparingar:

Minska kontant partistöd

I tider då regionens ekonomi är i ett besvärligt läge behöver samtliga verksamheter bidra till besparingar. Det gäller även den politiska verksamheten. Idag uppgår det totala parti- och mandatstödet till cirka 10 mnkr per år. Vi anser att detta belopp kan halveras utan att demokratin försämras.

Avveckla huvudmannaskapet för Örebro flygplats

Vi har en överetablering av flygplatser i Mellansverige. Många mindre flygplatser har därför svårt att få ekonomin att gå ihop och flera av dessa är medfinansierade av skattebetalarna genom att kommuner och landsting/regioner går in som delägare i dem. Sverigedemokraternas inriktning är att de mindre flygplatserna ska ägas av staten, och då också finansieras genom vinster som de större flygplatserna gör (likt finska modellen).

Satsa på kompetensutveckling och samarbete inom psykiatrin

Psykiatrin idag står inför stora utmaningar, vi har sett hur vårdplatser stängs, hur personal säger upp sig och arbetsmiljön för personalen blir sämre. Samarbeten med övriga psykiatriska kliniker inom vårt geografiska närområde behöver inledas och utvecklas så vi kan byta information och idéer med varandra. I våra förslag till kompetensutveckling ingår även inhämtandet av bättre kunskaper för ett bättre omhändertagande av psykisk ohälsa i den äldre delen av vår befolkning.

Korta vårdköerna

Vårdköerna i Region Örebro län är långa i förhållande till andra landsting/regioner. Stängda vårdplatser, sjukskrivningar och ett högt mottagande av asylsökanden är endast några av faktorerna bakom detta. Vi väljer därför i denna budget att avsätta 1.5 miljoner kronor till en utredning för att korta vårdköerna.

Utöka kompetensen på vårdcentralerna

Primärvården är första linjens sjukvård. Med det ökade trycket inom vården och även inom psykiatrin behöver verksamheten utökas med kompetens inom psykologi, psykoterapeut och socionom för att kunna möta psykisk ohälsa tidigt.

Effektivisera kontrollverksamheten inom kollektivtrafiken

Region Örebro län har idag en upphandlad biljettkontroll inom Länstrafiken av ett externt företag. Under 2016 genomfördes biljettkontroller på ca 86000 resor av de ca 12 miljoner resor som görs varje år, d.v.s. endast 0.72% av det totala resandet. Kostanden för denna verksamhet beräknades under 2017 uppgå till 2.1 mnkr. Intäkter i form av utfärdade tilläggsavgifter innebär en nettokostnad för verksamheten på ca 1.3 mkr. Genom att genomföra biljettkontroller där problemen med betalningsvägran anses vara större, samt rikta insatser mot specifika linjer samtidigt som civilklädda kontrollanter införs, ökar risken för den som inte har tänkt betala för sig. Samtidigt ska det införas en möjlighet för chauffören att direkt kunna rapportera en betalningsvägran till tjänstgörande biljetkontrollanter.

Ta fram färdiga resepaket med inriktning på natur och upplevelser

Besöks- och turistnäringen står för en växande andel av Sveriges ekonomi och sysselsätter tiotusentals människor årligen inom flera olika branscher, vilket har stor betydelse för landstingens ekonomiska utveckling. Vi har många natursköna områden i vår region som behöver lyftas fram. Regionen bör arbeta med kommuner, lokala turistnäringar samt researrangörer för att ta fram olika ”resepaket” som kan erbjudas.

Avveckla regionens deltagande i ”Central Sweden”

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program. Vi anser inte att vinsten med deltagandet i ”Central Sweden” motsvarar kostnaden och väljer därför att avsluta deltagandet och sparar således drygt en miljon kronor på att avsluta detta samarbete.

Minskade anslag till Örebro Länsteater

Varje år spelar länsteatern mer än 300 föreställningar. Örebro länsteater ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Teaterns hemort är Örebro där dess två scener ligger. Örebro länsteater har i uppdrag att prioritera barn och unga, att ha en tydlig konstnärlig profil och att stärka närvaron i hela Örebro län. Scenkonst på teckenspråk är en verksamhet som prioriteras i samarbete med andra aktörer både i regionen och i landet. Sverigedemokraternas inställning är att Region Örebro läns stöd till Länsteatern AB bör minskas. Vi menar att vuxenkulturell verksamhet ska finansieras av de som konsumerar den, inte av regionens skattebetalare. Därmed blir den barn- och ungdomsinriktade verksamheten undantagen från detta ställningstagande.

Språktolk bekostas av immigranter efter fyra års vistelse i landet.

Svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Språktolk skall, med vissa undantag, inte bekostas av skattemedel. Vi utgår ifrån att det ligger i den enskilde invandrarens eget intresse att så snart som möjligt lära sig det svenska språket, men incitamenten för att göra detta är låga när man har tillgång till språktolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren, skulle fler lära sig svenska fortare. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall patienten på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.