Bevara Järle kvarndamm!

Det drar ihop sig för domstolsförhandlingarna om Järle kvarndamm, som riskerar rivning. Fördämningen och kulturmiljön där är av nationellt och lokalt intresse och ska bevaras. Allting annat vore att gå emot den nya politiska riktningen och att förstöra historia, kulturarv och människors livsverk. Rivning skulle också minska möjligheterna till småskalig elproduktion. Att bevara kulturmiljön och möjliggöra småskalig elproduktion för en ansvarsfull energiförsörjning, det går, samtidigt med aktivt artbevarande genom anläggning av en separat fisktrappa vid sidan av dammen.

Järleån har sammanhängande forsmiljöer som är bland de längsta i Mellansverige. Det är inte rimligt att den lilla dammen ska tas bort för att skapa strömmande vatten för vissa arter just där. Istället bör EU-medel ansökas för anläggning av en fisktrappa vid sidan av dammen, för fiskvandringsmöjligheter och fortlevnad för flodpärlmusslan. Man menar att dammregleringen saknar tillstånd. Det går att ge särskilt tillstånd efter regeringens tillåtelse för verksamhet eller åtgärd som har ett väsentligt allmänintresse. Fördämningen har funnits sedan tidigare och medskapat miljön på plats. Man vet inte hur miljöpåverkan skulle bli vid rivning av fördämningen.

Den tidigare politiska riktningen spårade ur. Det är anmärkningsvärt att man i viljan att riva Järle kvarndamm åsidosätter flera olika intressen samt det massiva motståndet mot rivning. Man har bedömt att vattenverksamheten som bedrivits på plats inte skulle klara kraven i en tillståndsprövning om nyttoövervikt. Detta bör tvärtom ha hög prioritet i dagens behov av utökad energiförsörjning, genom den nya politiska riktningen och överenskommelsen i Tidöavtalet. Det var inte länge sedan en aktör arrenderade kvarnen och producerade vattenkraftsel. Små vattenkraftverk i Sverige motsvarar tillsammans el från cirka en kärnreaktor, det är betydande. Det mest lägliga vore att bevara Järledammens kulturhistoriska värde och att driva småskalig elproduktion på plats liksom tidigare.

Det är förhandlat i Tidöavtalet att bättre förutsättningar för vattenkraften ska skapas och att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften ska pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen. Ett nytt regelverk för omprövning ska tas fram som säkerställer att intresset av elförsörjning väger mycket tungt, samtidigt som småskaliga aktörer inte får helt orimliga kostnader för nyprövning. Det är också angeläget att ta hänsyn till att vissa äldre vattenkraftverk i sig utgör kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi menar att de undantag som EU-rätten medger ska tillämpas fullt ut i Sverige när det gäller miljöprövningar av vattenkraft. Det är inte säkert att den biologiska mångfalden eller den lokala miljön blir bättre av att man tar bort en fördämning.

Vi vill att:

För oss Sverigedemokrater är förvaltarskapstanken central. Vi vill att man respektfullt ska måna om det som tidigare generationer skapat, det ska bevaras och levandegöras. Kulturhistoriska värden ska tas omhand, möjlighet skapas för elproduktion och artbevarande ske på ett sätt som tar hänsyn till olika intressen, synpunkter och behov.

För Sverigedemokraterna:

Patrik Nyström
Regionråd, Sverigedemokraterna Örebro län

Elin Jensen
Regionråd, Sverigedemokraterna Örebro län

Helena Ståhl
Kommunalråd, Sverigedemokraterna Örebro

Anna Steen
Sverigedemokraterna Örebro län

Carola Sunesson
Sverigedemokraterna Örebro län

Johan Hedman
Gruppledare, Sverigedemokraterna Nora