Sverigedemokraterna i Örebro län

Nyheter

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Budget 2019

  Av Oscar Lundqvist den 15 december, 2018
  0

  Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län är inriktad på att bedriva en professionell och kostnadseffektiv vård för länets innevånare. Nationellt sett har den stora befolkningsökningen som skett under väldigt kort tid, satt stor press på samhället och välfärdsorganisationen på väldigt många områden. Systemen är inte byggda för tio miljoner invånare och utbyggnaden av offentlig sektor har inte hunnit med i den takt som befolkningsökningen ställer krav på.

  Nedan följer kortfattat några av våra satsningar och besparingar:

  Minska kontant partistöd

  I tider då regionens ekonomi är i ett besvärligt läge behöver samtliga verksamheter bidra till besparingar. Det gäller även den politiska verksamheten. Idag uppgår det totala parti- och mandatstödet till cirka 10 mnkr per år. Vi anser att detta belopp kan halveras utan att demokratin försämras.

  Avveckla huvudmannaskapet för Örebro flygplats

  Vi har en överetablering av flygplatser i Mellansverige. Många mindre flygplatser har därför svårt att få ekonomin att gå ihop och flera av dessa är medfinansierade av skattebetalarna genom att kommuner och landsting/regioner går in som delägare i dem. Sverigedemokraternas inriktning är att de mindre flygplatserna ska ägas av staten, och då också finansieras genom vinster som de större flygplatserna gör (likt finska modellen).

  Satsa på kompetensutveckling och samarbete inom psykiatrin

  Psykiatrin idag står inför stora utmaningar, vi har sett hur vårdplatser stängs, hur personal säger upp sig och arbetsmiljön för personalen blir sämre. Samarbeten med övriga psykiatriska kliniker inom vårt geografiska närområde behöver inledas och utvecklas så vi kan byta information och idéer med varandra. I våra förslag till kompetensutveckling ingår även inhämtandet av bättre kunskaper för ett bättre omhändertagande av psykisk ohälsa i den äldre delen av vår befolkning.

  Korta vårdköerna

  Vårdköerna i Region Örebro län är långa i förhållande till andra landsting/regioner. Stängda vårdplatser, sjukskrivningar och ett högt mottagande av asylsökanden är endast några av faktorerna bakom detta. Vi väljer därför i denna budget att avsätta 1.5 miljoner kronor till en utredning för att korta vårdköerna.

  Utöka kompetensen på vårdcentralerna

  Primärvården är första linjens sjukvård. Med det ökade trycket inom vården och även inom psykiatrin behöver verksamheten utökas med kompetens inom psykologi, psykoterapeut och socionom för att kunna möta psykisk ohälsa tidigt.

  Effektivisera kontrollverksamheten inom kollektivtrafiken

  Region Örebro län har idag en upphandlad biljettkontroll inom Länstrafiken av ett externt företag. Under 2016 genomfördes biljettkontroller på ca 86000 resor av de ca 12 miljoner resor som görs varje år, d.v.s. endast 0.72% av det totala resandet. Kostanden för denna verksamhet beräknades under 2017 uppgå till 2.1 mnkr. Intäkter i form av utfärdade tilläggsavgifter innebär en nettokostnad för verksamheten på ca 1.3 mkr. Genom att genomföra biljettkontroller där problemen med betalningsvägran anses vara större, samt rikta insatser mot specifika linjer samtidigt som civilklädda kontrollanter införs, ökar risken för den som inte har tänkt betala för sig. Samtidigt ska det införas en möjlighet för chauffören att direkt kunna rapportera en betalningsvägran till tjänstgörande biljetkontrollanter.

  Ta fram färdiga resepaket med inriktning på natur och upplevelser

  Besöks- och turistnäringen står för en växande andel av Sveriges ekonomi och sysselsätter tiotusentals människor årligen inom flera olika branscher, vilket har stor betydelse för landstingens ekonomiska utveckling. Vi har många natursköna områden i vår region som behöver lyftas fram. Regionen bör arbeta med kommuner, lokala turistnäringar samt researrangörer för att ta fram olika ”resepaket” som kan erbjudas.

  Avveckla regionens deltagande i ”Central Sweden”

  Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program. Vi anser inte att vinsten med deltagandet i ”Central Sweden” motsvarar kostnaden och väljer därför att avsluta deltagandet och sparar således drygt en miljon kronor på att avsluta detta samarbete.

  Minskade anslag till Örebro Länsteater

  Varje år spelar länsteatern mer än 300 föreställningar. Örebro länsteater ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Teaterns hemort är Örebro där dess två scener ligger. Örebro länsteater har i uppdrag att prioritera barn och unga, att ha en tydlig konstnärlig profil och att stärka närvaron i hela Örebro län. Scenkonst på teckenspråk är en verksamhet som prioriteras i samarbete med andra aktörer både i regionen och i landet. Sverigedemokraternas inställning är att Region Örebro läns stöd till Länsteatern AB bör minskas. Vi menar att vuxenkulturell verksamhet ska finansieras av de som konsumerar den, inte av regionens skattebetalare. Därmed blir den barn- och ungdomsinriktade verksamheten undantagen från detta ställningstagande.

  Språktolk bekostas av immigranter efter fyra års vistelse i landet.

  Svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Språktolk skall, med vissa undantag, inte bekostas av skattemedel. Vi utgår ifrån att det ligger i den enskilde invandrarens eget intresse att så snart som möjligt lära sig det svenska språket, men incitamenten för att göra detta är låga när man har tillgång till språktolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren, skulle fler lära sig svenska fortare. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall patienten på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.

 • Mari Boman höll utbildning för de nya ledamöterna

  Av Oscar Lundqvist den 10 november, 2018
  0

  Den 8 november höll vår Riksombudsman Mari Boman en utbildning i Örebro för länets nya ledamöter. Syftet var att lära sig vad partiets riktlinjer är, samt hur det parlamentariska arbetet fungerar. Ett visst fokus landade på skillnaderna mellan den organisatoriska styrelsen och den parlamentariska gruppen. Något som även påtalades var vikten att protokollföra samtliga gruppmöten och efter justering skicka ut dessa till samtliga i gruppen, så alla har lätt tillgängligt om vad som beslutats och vem som skall göra vad.

  Vi börjar nu så smått närma oss årsmötesperioder, så framtida utbildningar inom partiet kommer dröja fram tills 2019.

 • Valmanifest 2018

  Av Oscar Lundqvist den 28 augusti, 2018
  0

  Ni har väl inte missat vårt valmanifest?

  Nu finns den i digitalt format för samtliga att hämta hem, inom närtid finns den även tillgänglig i fysiskt format.

  Klicka på bilden för att läsa och hämta hem foldern.

   

 • Motion – Kostnader för Språktolk

  Av Oscar Lundqvist den 4 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Örebro län har lämnat in en motion som har för avsikt att sänka våra utgifter för språktolkar. De signaler som sänds ut i det system vi har idag är att du inte behöver integrera dig i vårt land och du behöver inte heller lära dig språket. Vi bjuder istället på, en för dig, avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det måste bli en förändring till det bättre på detta, inte bara sett utifrån integrationen utan också rent ekonomiskt. Nedan följer den inlämnade motionen i sin helhet.

  Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av samhället. Vi har förståelse för att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  De signaler som sänds ut i det system vi har nu är att du behöver inte integrera dig i vårt land och du behöver inte lära dig språket, vi håller med avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det är förödande för vårt land att det finns människor som lever hela sina liv här utan att lära sig språket. Hur ska dessa kunna bli en del av vårt samhälle?

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare.

  Det är rimligt att vi inför ett krav att efter fyra års boende i Sverige ska man bekosta sin egen språktolk även om man inte behärskar svenska språket. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.

  Vi Sverigedemokrater anser även att regionen ska satsa på telefon och/eller videotolkning och att detta alltid ska vara förstahandsval i regionens verksamhet när tolk krävs. Fördelarna är många. Tolkarna kan jobba effektivare, man slipper resor och den tid det tar mellan olika uppdrag, en telefon/video-tolk kan snabbare ta uppdrag och inställda läkarbesök på grund av utebliven tolk minimeras. Det kan också vara lättare för patienten att berätta om sina åkommor inför en tolk man inte ser utan bara hör genom att man blir mer anonym.


  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna regionfullmäktige besluta

  • Att den som bott i Sverige i fyra år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. Avgiften skall dock kunna                      efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar          förmåga att lära sig det svenska språket eller tappat sina språkkunskaper.

  • Att telefon/videotolk används i största möjliga mån.

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
  Elin Jensen, Habib Brini och Per Söderlund

 • Interpellation – Islamsk propaganda på Region Örebro läns hemsida

  Av Oscar Lundqvist den 27 maj, 2018
  0

  Efter en uppmärksammad artikel kom det fram att Region Örebro län tillhandahållit en broschyr kallad ”Må bra under Ramadan” som tagits fram tillsammans med en imam som var starkt religöst riktad. Vi tog krafttag direkt genom att först skicka in interpellation kring denna broschyr, samt skicka ut en insändare som ännu inte blivit publicerad. Kort efter interpellationen blev inlämnad så gick foldern helt mystiskt inte längre att komma åt från hemsidan. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

  Sverige är ett sekulärt samhälle och det är väldigt viktigt att det så förblir.

  De foldrar som är publicerade på Regionens hemsida gällande ramadan innehåller ett otal berättelser och citat ur koranen. Under titeln ”Må bra under ramadan” tar man upp dessa berättelser och citat och ger tips på hur omgivningen ska agera ifall någon svimmar pga. vätskebrist, får huvudvärk eller halsbränna. Råden är inte helt överensstämmande med de råd man vanligtvis ger vid dessa åkommor. Svensk sjukvård ska alltid ge samma hälsoråd och inte anpassa dessa efter någon religion.

  Foldern informerar även om vad fastan gör med den som är sjuk eller gravid. Sjukvården borde här starkt avråda från att fasta samt upplysa om att det är osunt att inte äta eller dricka på hela dagen för att sedan kompensera detta bortfall med att äta stora mängder nattetid.

  Det borde även upplysas om att det är farligt att fasta om man jobbar inom vissa yrken där det krävs fullständig koncentration och man ansvarar för andra människor liv som till exempel chaufför eller läkare.
  Pamfletten gör även en väldigt grov generalisering då den ger uttryck för att endast de som fastar är riktiga muslimer.
  Det är väldigt illa att koranens budskap förs fram på Regionens hemsida. Ännu värre är det om skattebetalarnas pengar används till detta. Ingen annan skrift som innehåller så mycket kvinnoförtryck och våld skulle tillåtas citeras inom regionen. Var är nu det annars alltid så närvarande jämställdhetstänket?


  Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

  • Vad kostade dessa foldrar att ta fram?
  • Vilka andra religioner/ideologier sprider, eller har man tänkt ska få sprida sitt budskap på Regionens hemsida?
  • Om man inte har tänkt ge fler religioner/ideologier denna chans, varför diskriminerar man vissa religioner?
  • Varför finns inte budskapet ”det är lika rätt att som muslim välja att avstå från att fasta” med för att stötta de             muslimer som inte känner att de vill fasta men känner ett tryck från andra muslimer att det är det enda rätta?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro Län
  Elin Jensen

   

   

  Den borttagna foldern går att hämta hem och läsa här: MÅ BRA UNDER RAMADAN